Olvasóasztalok látás közelében


Magyar Nemzet, Kedd, 0. A továb­biakban kifejtettük, melyek azok az intézmények, amelyek­nek várbeli elhelyezése a leg­sürgetőbb szükség megoldását jelentené: -Legelsősorban a Széchényi Könyvtár, a magyar nemzeti könyvtár. Jelenlegi helyzetét egyetlen szóval lehet csak jellemezni: katasztrofális.

A Nemzeti Múzeum Múzeum körúti épületén kívül tizenkét épületben van elhelyezve a vá­ros különböző pontjain, nem­zeti kincset jelentő gyűjtemé­nyeinek egy része ömlesztett ál­lapotban pincékben pusztul. Évek óta keresnek az illetéke­sek megfelelő új helyet, de nincs Budapesten erre alkal­mas épület. Szakértők szerint a Várpalota krisztinai, délnyu­gati szárnya, amelynek újjá­építése a legelőrehaladottabb állapotban van, alkalmas lenne a nemzeti könyvtár elhelyezé­sére.

TOPAZ TM Asztali Olvasótévé

A problémát a párt és a kormány határozata oldotta meg, amelynek alapján máris megkezdődtek a Vár új­jáépítése tízéves programjának tervező munkái, oly módon, hogy a Várpalota a hozzá tar­tozó építményekkel együtt szá­mos kulturális intézménynek, közöttük a nemzeti könyvtár­nak otthont ad majd. Tanulmányút külföldön Hétfő délelőtt a Művelődés­­ügyi Minisztérium könyvtári osztálya tájékoztatta a sajtót a nemzeti könyvtár építésével kapcsolatban külföldi tanul­mányúton járt könyvtári szak­emberek és építészek tapaszta­latairól.

A fókuszcsoportos viták főbb eredményei megerősítik a személyes megkérdezés szignifikáns generációs különbségeit - A fiatalok és a középkorúak inkább a szórakoztatásban látják a kultúra fontosságát, az idősebbek inkább a sokféleségben és az ún. Ha ilyenekkel találkozol, akkor azok a széltében-hosszában hangoztatott marketingorientáció és tényleg működő minőségirányítás bizonyítékai. A néhány hete Katalisten feltett kérdésünkre - melyek a magyar könyvtárügy legforróbb szakmai kérdései - Horváth Sándor Domonkostól is kaptunk választ.

Szekeres Pál, a minisztérium könyvtári osztályának vezető­je, bevezetőben ismertette a könyvtár elhelyezésének jelen­legi helyzetét és azokat a 'hát­rányokat, amelyek ebből az ol­vasóközönség kiszolgálására származnak. Elmondotta, hogy a lassú, nehézkes könyvtári munka ma már az olvasókö­zönség, az írók és újságírók, valamint a tudományos kuta­tók munkájának nem segítője, hanem sokszor akadályozója.

Az a határozat, amely a nem­zeti könyvtár méltó helyét a Várpalotában jelölte ki, nem­csak a könyvtái- megfelelő el­helyezését biztosítja, hanem azt Is, hogy ez a hatalmas épület végre valóban a magyar népet szolgáló intézmény hajléka lesz. A külföldön járt küldöttség tagjai: Hámori Béla, a Széché­nyi Könyvtár főosztályvezető­je, és helyettese, dr.

A delegáció a közelmúltban hosszabb ta­nulmányutat tett külföldön, hogy megismerje a korszerű könyvtárak építésének és be­rendezésének legújabb ered­ményeit. A küldöttség tagjai beszámoltak arról, hogy a baráti országok­ban olvasóasztalok látás közelében szívélyes fogad­tatásban részesültek és mesz­­szemenő segítséget kaptak.

Letöltés: 0219j000.pdf

Moszkvában szerződést kötöt­tek, mely szerint Pascsenko fő­mérnök, a Szovjetunió legfőbb könyvtártervező szakembere segítségére lesz magyar kollé­gáinak és a Szovjetunió rendel­kezésünkre bocsátja ezzel kap­csolatos dokumentációs anya­gát.

Hogyan működik a korszerű könyvtár A külföldön járt szakembe­reknek számos fontos kérdésre kellett megoldást találniuk, ugyanis hazánkban évtizedek óta nem volt önálló könyvtár­­építkezés és így a korszerű könyvtár-építés és telepítés minden eredményével meg kellett ismerkedniük. Min­denekelőtt arra a kérdésre ke­restek feleletet, hogyan oldják meg a meglevő épület megfe­lelő átalakítását és berendezé­sét, ennek során milyen mű­anyagokat lehet felhasználni és hogyan kell korszerűen megoldani az olvasószolgálat elhelyezését.

A Szovjetunióban és nyugaton is a korábbi — személyes olvasótermeket a kisebb, negyven-ötven, leg­feljebb száz személyes olvasó­termek váltották fel, a köny­vek látásromlás általános betegségekben pedig részben szabadpolc rendszerrel, rész­ben olvasóasztalok látás közelében tömör raktározással korszerűsítik. Olvasóasztalok látás közelében moszkvai Lenin-könyvtárban, amely napi 6—es olvasóforgálmát bo­nyolít le, lenyűgöző gyorsa­sággal és pontossággal, több­­százezer kötetes szabad polc van, melyről az olvasó maga választhatja és veheti ki a neki szükséges könyvet.

A könyvtár húszmillió kötetes állománya nagyobbrészt tömör raktározással van elhelyezve,­­azaz oly módon, hogy a polcok sűrűn egymás mellett állanák, tizenkint egy-egy utca szakítja meg sorukat és ötletes techni­kai apparátus segítségével könnyen mozgathatók, hogy a keresett könyv kiemelhető le­gyen. Közép-Európa legnagyobb könyvtárépítkezése A szakemberek tanulmá­nyozták a könyvtári technoló­gia gépesítését és azt a benyo­mást szerezték, hogy a túlzott gépesítés a jó munka gátlójá­vá lesz. Tanulmányozták a könyvanyag vízszintes és füg­gőleges szállításának, valamint a könyvtár különféle részeit összekötő kapcsolat módsze­reit.

Külön foglalkoztak azzal a kérdéssel, miképpen biztosít­ják a külföldi könyvtárak a helyiségek teljes csendjét, csendpadlóval, az ajtók kikü­szöbölésével, a falak és a mennyezet rossz látás demotivátor mű­anyag-borításával és a kis, egy-két személyes olvasópul­­tokkal.

A magyar szakembe­rek külföldi kollégáikkal olvasóasztalok látás közelében a könyvtárak és a raktárak fűtésének és kondi­cionálásának problémáit, arra a következtetésre jutva, hegy általában 16—18 fokos hőmér­séklet és 45—79 százalék rela­tív nedvesség-tartalom konzer­válja leginkább a hatalmas könyvanyagot.

Meglepetéssel tapasztalták, hogy külföldön az olvasótermek és olvasóasz­talok megvilágítási erőssége a nálunk megszokottnak miotegy háromszorosa. A külföldi szakemberek őszinte elismeréssel hallották, hogy államunk milyen olvasóasztalok látás közelében áldozatkészséggel foglalkozik a nemzeti könyvtár elhelyezésé­vel. Nyugaton különösen az okozott meglepetést, hogy a száz-kétszáz millió forintnyi beruházást államunk a Vár épületkomplexumának az egy­­milliárdot meghaladó költség­­vetésében vállalta magára.

A delegáció tapasztalatai szerint a Nemzeti Könyvtár építkezé­se Közép-Európa legnagyobb könyvtárépítő munkája lesz.

olvasóasztalok látás közelében

A Nemzeti Könyvtár a Ma­gyar Nemzet vitaindító javas­latának megfelelően a Vár­palota Krisztina körúti, úgy­nevezett F-szárnyában lesz, amely mintegy légköb­méter terjedelmű épület. A tervezés már ez évben meg­kezdődik, az építkezés azonban előreláthatólag ban indul meg, mert beilleszkedik az egész terület tízéves építési tervébe, amelynek során a ki­rályi Vár, a Sándor-palota, a Várszínház, a Honvédelmi Mi­nisztérium, a Karmauca-kolos­­tor és a József főherceg palota volt épületeit is helyreállítják és néhány új épülettel kiegé­szítve, Budapest építészetileg legszebb tömbjévé kepezik ki.

A tervek biztosítják a komp­lexum megfelelő közlekedését. A könyvtári szárnyat nemcsak az oroszlános Dísz térről, ha­nem a Palota tér felől is meg lehet majd közelíteni, s ez utóbbi érdekében egy tizenhét méteres szintkülönbséget áthi­daló Hitrendszert fognak épí­teni a Palota tér felőli oldalon. A könyvtár belső kiképzése olyan lesz, hogy előrelátható­lag ötvenesztendős fejlődési biztosít, vagyis olvasóasztalok látás közelében Széchényi Könyvtár jelenlegi másfél­­milliós könyvállományát öt­millió kötetig lehet majd fej­leszteni.

A raktárak ezenfelül biztosítják majd az ez idő alatt várható kézirat- és egyéb do­kumentum-mennyiség korsze­rű elhelyezését is. A külföldön járt szakembe­rek tapasztalataik felhasználá­sával a legrövidebb idő alatt elkészítik a hatalmas építkezés terveit, amelyek jóváhagyásuk után lehetővé teszik, hogy va­lóra váljon az első lépés azon az úton, amelyen a Vár való­ban a kultúra vára lesz.

Zay László Trencsényi-Waldapfel Imre: Vallástörténeti tanulmányok Főleg korábbi, mintegy har­mincéves vallástörténeti ku­tató munkájának leglényege­sebb mozzanatait összegező tanulmányokat gyűjtött össze e kötetében Trencsényi-Wald­apfel Imre professzor.

  • PDF letöltése: jpdf
  • Magyar Nemzet, március ( évfolyam, szám) | Arcanum Digitális Tudománytár
  • Az Első Király - VII. - Wattpad

A ta­nulmányok tekintélyes része különböző tudományos folyó­iratokban jelent meg — egy részük most került kiadásra magyar nyelven először —, publikálásuk tehát minden­képpen fontos és időszerű volt.

Az írások elsősorban olvasóasztalok látás közelében görög és római társadalomban nagy szerepet játszó mítoszok­ká], vallásokkal, vallási intéz­ményekkel és a vallásnak az antik filozófiában korán fel­lépő kritikájával foglalkoznak.

A kötet néhány olyan — a gö­rög és a római mitológia keleti elemeire és az ószövetségi mitológia marxista értelmezé­sére vonatkozó — tudományos dolgozatot is tartalmaz, ame­lyek a haladó tudósok körében nemzetközi érdeklődést kel­tettek. A szovjet vallástörté­nészek több terjedelmes publi­kációt szenteltek Trencsényi- Waldapfel professzor munkás­sága olvasóasztalok látás közelében.

A vallás­­történeti tanulmányoknak ezt a fontos gyűjteményét az ér­deklődő olvasókon kívül az egyetemeken mostanában meg­kezdődött vallástörténeti kol­légiumok előadói, előkészítői forgathatják nagy haszonnal.

Akadémiai Kiadó. Győré Imre: Korba esős ének A kötet címadó versében ol­vassuk ezeket a sorokat: »Kor­­bácsot adott kezembe az idő — hogy a langyosakat, s önmaga­mat ostorozzam A mostani, a Korbácsos ének mintegy össze­foglalja fiatal kora ellenére már mennyiségileg sem jelen­téktelen életművét.

A közvéle-R ádió — Televízió Különös műfaj a Szabó-család.

olvasóasztalok látás közelében

Hasonló sorozatok azelőtt is léteztek és mindig nagy érdek­lődés kísérte a szereplők sor­sát, a bonyodalmakat. A legszélesebb értelemben vett közönség mai témára szomjazó érdeklődésé­nek szinte végleges bizonyíté­ka ez. A siker másik forrása: a hallgatók szinte saját szavu­kat hallják, nem a művészi tömörítő-erő, hanem a naturá­lis közelség és hasonlóság vonz. A Szabó-család tükör, melyben a hallgatók önma­gukkal ismerkednek.

olvasóasztalok látás közelében

Bizo­nyíték arra, mennyire önma­gukat akarják hallani, az a sok levél is, mely a szerkesz­tőkhöz kerül, s melyben a hall­gatók pontosan előírják, mi­lyen fordulatokat akarnak a Szabó-család élete folyásá­ban. Mindezekből következik, hogy a műfaj rangjáról vitat­kozni fölösleges, a hatása pe­dig óriási. A legfontosabb te­hát, hogy a Szabó-család írói, szerkesztői ezt a helyzeti előnyt kihasználják, s anélkül, hogy a sorozat népszerűségét kockáztatnák, még igényesebb emberformáló szándékkal folytassák e hétköznapi króni­kát.

A múltheti adásnál sok­kal jobb Szabó-család részle­teket hallottunk már. Űj agitprop-műsorral je­lentkezett szombat délután a rádió. A külpolitikai kaleidoszkóp soíkrétű, változatos sorozat­nak ígérkezik, a bemutatkozás mény mint a fiatal költőnem­zedék egyik kiemelkedően te­hetséges tagját tartja őt szá­mon, olvasóasztalok látás közelében joggal; verseiből egy szüntelenül lángoló, a szocializ­mus eszmeiségétől áthatott, egyre biztosabb mesterségbeli tudású lírikus markáns arcéle bontakozik ki.

Nála tökéletesen biz­tos, végleges elhatározássá, akarattá, tetté keményedett érzésekről van szó, melyek egyre szélesebb skálán szólal­nak meg. Korábbi köteteinek olvasásakor a nyelv árnyal­tabb, finomabb, hajlékonyabb, s könnyedébb kezelését, gazda­gabb hangzását kértük tőle számon. A Korbácsos ének most meggyőz arról, hogy Győré Imre eszme- és képze­letvilágának fejlődését, gondo­lati gazdagodását anyagának, a nyelv titkainak tökéletesebb elsajátítása is követi.

A kötet néhány térj edelmesebb ciklusa — különösen a Mese a vándorlegényről című — el­árulja, hogy népköltészetünk tiszta forrásaiból is merít.

olvasóasztalok látás közelében

Megragadóan szép az eddigi költői pályáját összegező Be­széd című ciklus. Mihai Beniuc : mindenesetre biztató volt.

Night of Horrors - Exploring Baltimore's Creepy Children's Asylum at 3AM

Friss külpolitikai események ismertetése, nem híradás- de riportszerűen, szemtanúk, tu­dósítók beszámolóival, kör­nyezetrajzzal, interjúval, hely­színi közvetítésekkel. Eleven, valóban rádiószerű vállalko­zás, kíváncsian várjuk a foly­tatást És még olvasóasztalok látás közelében újdonság: szinte a Külpolitikai kaleidoszkóp testvérműsoraként megindult A világtörténelem legfrissebb kiadása című sorozat.

Elsőnek a bronzkor vége és a vaskor kezdete kö­zötti nagy eseményekről szá­moltak be a hallgatóknak.

olvasóasztalok látás közelében

A sorozat kitűnőnek ígérkezik, népszerű formájában színvona­las, szórakoztatva művei, ironizáló napilap stílusában is tömör. A szolidan alkalmazott hangkulisszák jól sikerültek. Nem nehéz megjósolni, hogy a sorozatnak nagy sikere lesz.

A barlang előtt álltak, amely menedéket adott nekik, miután maguk mögött hagyták a Hadeshornt és kísérteteit. Már csaknem dél volt, az eső finom párává porlott, nyugaton, a Sárkányfogak sötét csúcsai fölött világosodni kezdett az ég.

Az ötletért és a kivitelezésért dicséret illeti a rádiót. A televízió szombaton Lata-bár-estet sugárzott. Latabár Kálmán nagy komikus, bár a lata­­báriádák is csak természetes, eredeti környezetükben élnek és hatnak, kiragadott jelene­tek, operett- és filmrészletek halmazából csupán egy ismert figurát láttunk, de nem raj­zolódhatott ki egy művész ha­tározott profilja, sajátos ka­raktere — holott éppen ez lett volna a mű­sor érdekes feladata.

A hu­mornak akusztika kell s ez az akusztika hiányzott a szombati adásból. Erről nemcsak Lata­bár Olvasóasztalok látás közelében, hanem elsősorban az olvasóasztalok látás közelében szerkesztője és rende­zője tehet — koncepciótlan és igénytelen olvasóasztalok látás közelében a semmitmondás zavarát igye­keztek leplezni csupán; Villámok és csillagok Költő, akinek soraiban egy­szerre ismerünk rá a magyar irodalom és a román versmű­vészet ízeire: ez Mihai Beniuc vonzásának titka számunkra.

Eminescu sorai itt Petőfi zeng­­zetével teljesebbek; olvasóasztalok látás közelében román dallam Ady és József Attila versmondataitól gazdagodik férfias erővel. Beniuc fiatalon ismerte meg a magyar költé­szetet — s már ifjúkorában el­utasított minden sovinizmust.

Költői fiatalságában is európai áramlatok sűrűjében kereste a maga egyéni útját: a tett­­vágy és nihilizmus szélsőségei között hányódva szélsőséges formakultúrákkal is próbálko­zott: népdaltól a szabadversig számos eszközt próbált, hogy haragját, megvetését az elnyo­mók ellen kifejezhesse. A dolgozó nép szeretete és a művészalázat akkorra érlelte meg tehetségét, mikor minden képessége szabadon fejlődhe­tett ki marketing myopia myopia a szocializmusban.

Az élet­öröm hangja zeng fel új ars poeticájában — s ha olykor úgy érezzük, hogy ennek a költői hitvallásnak megvalósí­tása közben időnként egyhan­gúbb lesz a verse, e rövid s át­meneti szakasz után új költe­ményeiben már gazdag, az élet teljességét tükrözi.

Műfordítóink szeretettel, mű­gonddal ültették át Mihai Be­niuc verseit magyarra. Jékely Zoltán, Szabó Magda, Lator László fordításai mellett öröm­mel láttuk kiváló romániai ma­gyar műfordítók közreműkö­dését: emeljük ki Franyó Zol­tán és Székely János munkáit. Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó.